Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Předplacená SIM za polovinu

15.10.2018

 • Výhodná přeplacená SIM za 50%
 • Speciální nabídka pro zákazníky nakupující předplacenou SAZKAmobil SIM kartu online v E-shopu nebo přes Zákaznickou linku 800 77 11 11.
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
 • Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí předplacenou SIM kartu online v E-shopu SAZKAmobil nebo přes Zákaznickou linku SAZKAmobil.
 • Podmínkou pro získání výhod v rámci této marketingové akce je koupě SAZKAmobil SIM karty v období 15. 10. - 30. 11. 2018.
 • Zákazník získá při nákupu v uvedeném období 50% slevu na SIM kartu z původní ceny 150 Kč. Zákazník tedy zaplatí 75 Kč, přičemž obdrží SAZKAmobil předplacenou SIM kartu s kreditem 150 Kč. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil. Částka 75 Kč je celková, poštovné zákazník nehradí.
 • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
 • Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5 SIM karet.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 15.10.2018 do 30.11.2018.
 • 100 tarifů na měsíc zdarma

  01.10.2018

  SAZKAmobil rozdává 100 tarifů na měsíc zdarma
  Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „SAZKAmobil rozdává 100 tarifů na měsíc zdarma“ (dále jen „soutěž“):

  Vyhlašovatel a organizátor soutěže:

  • Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).
  Místo a doba trvání soutěže
  • Soutěž je určena pro stávající a pro nové zákazníky SAZKAmobilu, kteří se jimi stanou v době konání soutěže a naplní podmínku účasti v soutěži uvedenou v bodě 2.4. těchto pravidel.
  • Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.
  • Soutěž probíhá od 1.10.2018, 00:01 hodin do 8.12. 2018 do 23:59 hodin (dále jen „doba konání soutěže“).
  • Podmínky účasti v soutěži jsou: Zákazník, který aktivuje v období 1.10. 2018 do 31.10. 2018 Šťastný tarif 397 nebo Šťastný tarif 407 a uhradí své první Vyúčtování ve splatnosti, bude zařazen do slosování o 100 tarifů na měsíc zdarma.
  • Do slosování soutěže budou zařazena všechna telefonní čísla, která splnila shora popsané podmínky účasti v soutěži. Při slosování, které proběhne dne 12.12.2018, bude vylosováno celkem 100 výherců mobilního tarifu na měsíc zdarma., tj. těmto výhercům nebude v následujícím Vyúčtování po slosování fakturována cena jeho tarifu.
  • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli.
  Průběh soutěže
  • Zákazník může Šťastný tarif 397 a Šťastný tarif 407 pořídit na e-shopu nebo prostřednictvím Call Centra SAZKAmobil (na telefonním čísle 800 77 11 11). Změnit svůj stávající tarif na Šťastný tarif 397 nebo Šťastný tarif 407 může zákazník pouze prostřednictvím Call Centra SAZKAmobilu. Nové SIMkarty je třeba aktivovat prvním odchozím hovorem. U stávajících SIMkaret dojde pouze ke změně tarifu a není třeba žádná další aktivace.
  • Dne 12.12.2018 budou vybrána všechna telefonní čísla zákazníků, kteří splnili podmínky účasti v této soutěži. Následně budou telefonní čísla slosována v certifikovaném losovacím zařízení a bude vylosováno celkem 100 výherců. Výherci získají výhru v podobě jedno měsíce tarifu zdarma.

  Výhry v soutěži

  • Vylosovaný zákazník získá výhru v podobě čerpání jednoho měsíce svého aktuálně využívaného tarifu zdarma. Výhrou se tedy rozumí čerpání služeb v rámci Šťastného tarifu 397 v maximální hodnotě 397 Kč (včetně DPH) nebo v rámci Šťastného tarifu 407 v maximální hodnotě 407 Kč (včetně DPH) po dobu jednoho měsíce zdarma. Výhra se nevztahuje na případné další poplatky za služby, které zákazník spotřebuje nad rámec této výhry. V případě, že zákazník v daném měsíci spotřebuje služby nad rámec své výhry, budou zákazníkovi tyto poplatky za služby fakturovány podle standardního ceníku.
  • Výherce bude o výhře informován prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo přiřazené k jeho Šťastnému tarifu do tří pracovních dnů od slosování.
  • Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a Všeobecných obchodních podmínek SAZKAmobil. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.
  Informace ke zpracování osobních údajů
  • Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, ověření splnění podmínek účasti v soutěži a jeho kontaktování s informacemi o a jejím předání či případného vyřízení stížností. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící (tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za účelem administrace soutěže zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení.
  • Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost).
  Závěrečná ustanovení
  • Účastí v soutěži vyjadřuje zákazník SAZKAmobilu souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli zákazníka SAZKAmobilu ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany zákazníka SAZKAmobilu jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení zákazníka SAZKAmobilu ze soutěže i po jejím skončení.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2018 do 08.12.2018.
 • Extra kredit za první dobití

  27.09.2018

  Získejte 100 Kč navíc k prvnímu dobití SIM
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhod Extra kreditu navíc za první dobití pro nové i stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
  • Marketingové akce se může zúčastnit:
   • každý nový zákazník, který si zakoupí a aktivuje předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu,
   • každý stávající zákazník s předplacenou SIM kartou od SAZKAmobilu, která není v době trvání akce aktivní, a kterou v době trvání akce nově aktivuje.
  • V rámci akce „Extra kredit za první dobití“ zákazník získává Bonusový kredit ve výši 100 Kč.
  • Speciální nabídka platí pro zákazníky, kteří provedou 1. dobití nově aktivované SIM karty SAZKAmobil do 7 kalendářních dní od aktivace, tzn. nově aktivovanou SIM kartu dobijí nejpozději v období od 1. 10. do 7. 11. 2018. Za toto dobití získají finanční hodnotu Bonusového kreditu ve výši dalšího 100 Kč kreditu.
  • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
  • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
  • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
  • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
  • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobilu.
  • Marketingová akce „Extra kredit za první dobití“ je kombinovatelná s každou odměnou za dobití nad 300 Kč s využitím Sazka karty, např. Odměna za dobití: „Kredit navíc 100 Kč“ a nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
  • Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit přes E-shop maximálně 5 SIM karet.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2018 do 07.11.2018.
 • Sleva 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu

  31.07.2018

  Získejte slevu 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců
   
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“) a společnosti MND a.s, se sídlem Úprkova 807/6, PSČ 695 01 Hodonín, IČO: 24883006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6209 (dále jen „MND“), umožňující zákazníkům MND získání speciální nabídky SAZKAmobilu (dále jen „Podmínky“). 
  • Speciální marketingová nabídka ve formě 100 Kč slevy měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců, je určena:
   • uzavřou smlouvu ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil, nebo kteří již některý z těchto tarifů mají.
   • zákazníkům MND, a to bez ohledu na to, zda smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s MND mají již uzavřenou nebo ji uzavřou společně s účastí na této marketingové akci, a kteří zároveň
  • Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
  • Speciální nabídka zahrnuje nabídku elektřiny a plynu od společnosti MND a měsíční slevu 100 Kč ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců od SAZKAmobilu. Podrobné podmínky získání výhodné nabídky ke stažení zde.
  • Zákazník MND může projevit zájem o speciální nabídku SAZKAmobilu následovně:
   • prostřednictvím speciální webové stránky přístupné ze samoobsluhy MND „Moje MND“, na které vyplní a odešle formulář se svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) a číslo smlouvy s MND,
   • zavolat na Zákaznickou linku MND na tel. č. 800 400 500 nebo
   • v některých případech může být zákazník osloven emailem nebo SMS obsahujícími instrukce, jak postupovat.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.08.2018 do 31.12.2018.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 100 KČ

  02.04.2018

  • 100 Kč za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Čerpání odměny za dobití je možné pouze pro držitele SAZKA karty nebo zákazníky registrované v online Herním portálu Sazka.cz.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 100 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 100 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 100 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 03.04.2018 do 31.12.2019.