Sleva 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců

 • Získejte slevu 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců  
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující zákazníkům získání speciální nabídky SAZKAmobilu (dále jen „Podmínky“). 
 • Speciální marketingová nabídka ve formě 100 Kč slevy měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců, je určena zákazníkům Herního portálu Sazka.cz s plně dokončenou registrací (dále jen „Zákazník Herního portálu“), kteří si sjednají Šťastný tarif 397 nebo 407 od SAZKAmobil do 31. 12. 2018, nebo kteří již některý z těchto tarifů mají.
 • Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
 • Speciální nabídka zahrnuje měsíční slevu 100 Kč z ceny Šťastného tarifu 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců od SAZKAmobilu. Podrobnější podmínky získání výhodné nabídky viz níže.
 • Zákazník Herního portálu může projevit zájem o speciální nabídku SAZKAmobilu hovorem na Zákaznickou linku SAZKAmobilu na tel. č. 800 77 11 11, kde nahlásí své identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email), aby SAZKA mohla ověřit, že se jedná o Zákazníka Herního portálu.
 • Podmínkou akce pro získání slevy 100 Kč měsíčně ke Šťastným tarifům 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců je plně dokončená registrace v Herním portálu Sazka.cz. 
 • Zákazník Herního portálu bere na vědomí, že SAZKA je v případě jeho zájmu o Šťastný tarif SAZKAmobil oprávněna ověřit jeho bonitu či platební morálku a správnost a pravost předloženého dokladu totožnosti před uzavřením smlouvy se společností SAZKA na jeden ze Šťastných tarifů, a to v příslušných registrech vedených třetími subjekty, zejména v registru vedeném SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČO: 69346925. V případě negativního výsledku ověření údajů a dokumentu, má SAZKA právo návrh na uzavření smlouvy s ní na jeden ze Šťastných tarifů odmítnout, popř. žádat po Zákazníkovi Herního portálu doložení ověření bonity a platební morálky, správnosti údajů a/nebo žádat uhrazení zálohy uvedené v platném Ceníku SAZKAmobil.
 • V případě, že Zákazník Herního portálu uzavře smlouvu se společností SAZKA na jeden ze jmenovaných tarifů, získá od SAZKAmobilu nárok na slevu 100 Kč měsíčně z ceny vybraného tarifu po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, a to s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce, ke které dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zapojení Zákazníka Herního portálu do akce. 
 • V případě, že se bude jednat o stávajícího zákazníka SAZKAmobilu, který již má některý z uvedených tarifů SAZKAmobil, budou odměny této marketingové akce aktivovány k jeho telefonnímu číslu SIM karty SAZKAmobil stejným způsobem jako v případě zřízení nového tarifu dle předchozího odstavce 3 tohoto článku Podmínek, tj. s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce, ke které dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zapojení Zákazníka Herního portálu do akce. Totéž platí i v případě stávajícího zákazníka SAZKAmobilu s předplacenou kartou, kdy musí dojít k převodu telefonního čísla SIM karty na vybraný Šťastný tarif 397 nebo 407 (dle výběru Zákazníka Herního portálu), nárok na slevu tak získá Zákazník Herního portálu opět od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy.
 • Pro tuto marketingovou akci platí pravidlo: na jednu SIM kartu SAZKAmobil lze čerpat odměnu v rámci této akce pouze jedenkrát, a to v období maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců při splnění podmínek této akce. Stejně tak jedna plně dokončená registrace na Herním portálu Sazka.cz opravňuje ke slevě max. na jednu SIM kartu. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky volání od SAZKAmobil. Podmínky tarifu SAZKAmobil se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil.
 • V případě, že Zákazník Herního portálu v době nárokování cenového zvýhodnění u SAZKAmobilu z nějakého důvodu zruší svůj hráčský účet na Herním portále Sazka.cz nebo mu jeho hráčský účet bude zrušen dle platných Všeobecných podmínek Herního portálu Sazka.cz, okamžikem zrušení hráčského účtu na Herním portále Sazka.cz je Zákazníkovi Herního portálu odebráno právo čerpat cenové zvýhodnění u SAZKAmobilu v rámci této akce.
 • V případě, že Zákazník Herního portálu, jemuž byla připsána cenová zvýhodnění, v průběhu období pro čerpání tohoto zvýhodnění, převede dané číslo z paušálního tarifu na předplacenou kartu SAZKAmobilu, ztrácí převodem na předplacenou kartu nárok na čerpání cenového zvýhodnění dle této marketingové akce.
 • SAZKA jakožto správce osobních údajů Zákazníka Herního portálu zpracovává některé jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném při registraci do Herního portálu Sazka.cz v rámci této za akce za účelem ověření splnění podmínek této marketingové akce a umožnění účasti na akci a za účelem vyjednání a plnění smlouvy o poskytování paušálních služeb SAZKAmobil se společností SAZKA v rámci podmínek této akce. Za tímto účelem bude SAZKA zpracovávat osobní údaje Zákazníka Herního portálu po dobu trvání této marketingové akce a dobu trvání poskytování výhodnějších paušálních služeb na základě podmínek této akce a 2 měsíce poté pro vyřízení případných reklamací. Právním titulem pro zpracování v rámci této marketingové akce je tedy plnění smlouvy.
 • Veškeré informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování paušálních služeb SAZKAmobil a také poskytování služeb Herního portálu Sazka.cz společností SAZKA jsou k nalezení na webu osobniudaje.sazka.cz.
 • Společnost SAZKA předá osobní údaje zákazníka třetím stranám pouze ze zákonných důvodů pro přístup k údajům, zejména příslušným státním úřadům nebo pokud to bude nezbytné pro realizaci této marketingové akce (zajištění administrativní nebo technické podpory), či pro ochranu práv společností SAZKA (zejména poradcům v souvislosti s případnými spory či stížnostmi zákazníka). V takovém případě se bude vždy jednat o vybrané prověřené smluvní partnery společnosti SAZKA.
 • Na webu osobniudaje.sazka.cz je také možné uplatnit jakoukoli případnou žádost o poskytnutí další informace ke zpracování osobních údajů Zákazníka Herního portálu společností SAZKA nebo využití jeho práv vůči společnosti SAZKA, která mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost).
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí pro poskytování služeb SAZKAmobil Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz jsou k dispozici na www.sazka.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 23. 10. 2018 do 31. 12. 2018.