Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

BOBY

BOBY

Oficiální pravidla soutěže na Instagramovém profilu @sazka_mobil, probíhající v termínu od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023.

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „BOBY“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na adrese: https://www.instagram.com/sazka_mobil/

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 26210738, DIČ: CZ26210738, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6838 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11. 12. 2023 (10:01:00 hod.) do 17. 12. 2023 (23:59:59 hod.), (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 16 let, jenž je uživatelem profilu na webové adrese https://www.instagram.com, s doručovací adresou na území České republiky a která připojí komentář s odpovědí na soutěžní otázku a splní ostatní požadavky soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (či osoby v obdobném poměru) Pořadatele či Organizátora, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru, bez náhrady a/nebo bez odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže
Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže připojí pod soutěžní příspěvek na Instagram profilu @sazka_mobil svůj komentář ve formě správné odpovědi na soutěžní výzvu:

Najděte správný dílek, který pasuje do puzzle,

přičemž zveřejněním odpovědi zároveň vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly.
Komentáře soutěžícího k příspěvku „Soutěž“ nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy a/nebo zákonnými předpisy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, jehož komentář k příspěvku „Soutěž“ nesplňuje podmínky dle předchozí věty.
Každý soutěžící se může do soutěže zařadit pouze jednou. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Pořadatele a/nebo Organizátora o takovém opatření je konečné a Pořadatel a/nebo Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

5. Výherci:
Z účastníků soutěže, kteří vložili správnou odpověď na soutěžní výzvu, bude losováním prostřednictvím generátoru náhodných čísel dostupného na webových stránkách https://www.generator-cisel.cz/ vybráno 5 výherců, z nichž každý obdrží:

• SIMkartu společnosti SAZKAmobil s předplaceným kreditem 150 Kč

6. Výhry a jejich distribuce
Výherci v soutěži budou Pořadatelem kontaktováni nejpozději dne 20. 12. 2023 formou soukromé zprávy na Instagramu. Výherce musí nejpozději do 31. 12. 2023 reagovat na soukromou zprávu na Instagramu, kde uvede své kontaktní údaje pro zaslání výhry, o jejichž poskytnutí byl Pořadatelem požádán.
V případě nezastižení výherce při doručování výhry či neposkytnutí kontaktních údajů pro účely doručení výhry nevzniká výherci nárok na plnění výhry jiným způsobem, výhra v soutěži v takovém případě propadá bez náhrady.
Pro účely předání výhry je Organizátor nebo Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů a výherce je povinen tyto údaje sdělit.

7. Zpracování osobních údajů
Přihlášením do soutěže potvrzují účastníci soutěže, že se seznámili s touto informací o zpracování svých osobních údajů Pořadatelem v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel, jakožto správce, bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti Instagram) zpracovávat po dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce soutěže bude Pořadatel navíc zpracovávat potřebné kontaktní údaje výherce pro účely doručení výhry, a to po dobu 30 dnů po skončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy účast v soutěži).
Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele osobniudaje.sazka.cz. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti Pořadateli jakožto správci stížnost), je možné uplatnit prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené webové stránce. Osobní údaje účastníka může Pořadatel předat spolehlivému partnerovi, který pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu, zejména Organizátorovi.

8. Ostatní podmínky soutěže
Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.
Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech, jakož i na adrese: https://www.sazkamobil.cz/akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady výhry.
Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.
Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Pravidly.
Tato soutěž není, jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook či Instagram, společností Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd.. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv společnosti Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd. Zpracování osobních údajů spojené s účastí osob (tedy i soutěžících) společností Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd. je upraveno pravidly a podmínkami užívání společnosti Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd.

Tato pravidla vstupují v platnost dne 11. 12. 2023.

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „Koupačka“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na adrese: https://www.instagram.com/sazka_mobil/

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 26210738, DIČ: CZ26210738, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6838 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 22. 8. 2023 (10:01:00 hod.) do 29. 8. 2023 (23:59:59 hod.), (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 16 let, jenž je uživatelem profilu na webové adrese https://www.instagram.com/, s doručovací adresou na území České republiky, a která připojí komentář s odpovědí na soutěžní otázku a splní ostatní požadavky soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (či osoby v obdobném poměru) Pořadatele či Organizátora, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru, bez náhrady a/nebo bez odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže připojí pod soutěžní příspěvek na Instagram profilu @SAZKA_mobil svůj komentář ve formě odpovědi na soutěžní otázku:

Kolik SIMek je na obrázku?

přičemž zveřejněním odpovědi zároveň vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

Komentáře soutěžícího k příspěvku „Soutěž“ nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy a/nebo zákonnými předpisy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, jehož komentář k příspěvku „Soutěž“ nesplňuje podmínky dle předchozí věty.

Každý soutěžící se může do soutěže zařadit pouze jednou. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Pořadatele a/nebo Organizátora o takovém opatření je konečné a Pořadatel a/nebo Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

5. Výherci:

Z účastníků soutěže, kteří vložili správnou odpověď na soutěžní otázku, bude losováním prostřednictvím generátoru náhodných čísel dostupného na webových stránkách https://www.generator-cisel.cz/ vybráno 5 výherců, z nichž každý obdrží následující cenu:

SIM kartu SAZKAmobil s kreditem 150 Kč.

6. Výhry a jejich distribuce

Výherci v soutěži budou Pořadatelem kontaktováni nejpozději dne 4. 9. 2023 formou soukromé zprávy na Instagramu. Výherce musí nejpozději do 10. 9. 2023 reagovat na soukromou zprávu na Instagramu, kde uvede své kontaktní údaje pro zaslání výhry, o jejichž poskytnutí byl Pořadatelem požádán.
V případě nezastižení výherce při doručování výhry či neposkytnutí kontaktních údajů pro účely doručení výhry nevzniká výherci nárok na plnění výhry jiným způsobem, výhra v soutěži v takovém případě propadá bez náhrady.
Pro účely předání výhry je Organizátor nebo Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů a výherce je povinen tyto údaje sdělit.

7. Zpracování osobních údajů

Přihlášením do soutěže potvrzují účastníci soutěže, že se seznámili s touto informací o zpracování svých osobních údajů Pořadatelem v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel, jakožto správce, bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti Instagram) zpracovávat po dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce soutěže bude Pořadatel navíc zpracovávat potřebné kontaktní údaje výherce pro účely doručení výhry, a to po dobu 30 dnů po skončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy účast v soutěži).
Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele osobniudaje.sazka.cz. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti Pořadateli jakožto správci stížnost), je možné uplatnit prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené webové stránce. Osobní údaje účastníka může Pořadatel předat spolehlivému partnerovi, který pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu, zejména Organizátorovi.

8. Ostatní podmínky soutěže

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech, jakož i na adrese: https://www.sazkamobil.cz/akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady výhry.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Pravidly.

Tato soutěž není, jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook či Instagram, společností Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd.. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv společnosti Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd. Zpracování osobních údajů spojené s účastí osob (tedy i soutěžících) společností Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd. je upraveno pravidly a podmínkami užívání společnosti Meta Platforms, Inc. nebo Meta Platforms Ireland Ltd.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023.