PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „MOBILNÍ ŠANCE“

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „MOBILNÍ ŠANCE“

Volejte, datujte a vyhrávejte! Za útratu  150  Kč u předplacenky a 250 Kč u tarifu budete automaticky zařazeni do slosování. Každý měsíc hrajeme o 10 ks poukázek v hodnotě 25 000 Kč do internetového obchodu SMARTY CZ a o bonusové kredity v hodnotě až 2 500 Kč.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) spotřebitelské soutěže „MOBILNÍ ŠANCE” (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).
1.2. Pojmy použité v těchto pravidlech mají význam, jak jsou definovány ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací SAZKAmobilu dostupných na www.sazkamobil.cz.

2. Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá od 5. 3. 2024 do odvolání (dále jen „doba konání soutěže“).
2.2. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.

3. Podmínky účasti v soutěži:

3.1. Soutěžící musí pro účast v soutěži splnit všechny podmínky uvedené v tomto bodě 3.
3.2. Soutěže se účastní každý zákazník SAZKAmobilu právě jednou za každé telefonní číslo SAZKAmobilu, které mu náleží a jehož prostřednictvím jsou mu poskytovány služby SAZKAmobilu (předplacené služby nebo paušální služby). Jedno telefonní číslo SAZKAmobilu se může této soutěže účastnit nejvýše jednou. Splnění podmínek účasti a zařazení do slosování se posuzuje pro každé jednotlivé telefonní číslo SAZKAmobilu zvlášť, bez ohledu na případné plnění podmínek u ostatních telefonních čísel náležejících témuž soutěžícímu. Soutěže se účastní pouze zákazník SAZKAmobilu, kterému náleží aspoň jedno telefonní číslo SAZKAmobilu.
3.3. Soutěžící se do soutěže pro konkrétní přihlášené telefonní číslo SAZKAmobilu v konkrétním kalendářním měsíci zapojí, pokud, kromě dalších stanovených podmínek:
3.4.1. v tomto kalendářním měsíci (tj. v době od prvního dne do posledního dne příslušného kalendářního měsíce) uhradí (předplatí si) služby poskytované SAZKAmobilem v úhrnné výši 150 Kč u předplacených služeb, nebo
3.4.2. pokud v tomto kalendářním měsíci do splatnosti uhradí v minulosti spotřebované služby SAZKAmobilu v úhrnné výši 250 Kč u paušálních služeb.
3.4. O aktuálním stavu plnění podmínek této soutěže (o aktuální výši své útraty) v daném měsíci a o soutěži jako celku jsou soutěžící informováni prostřednictvím mobilní aplikace, Internetové samoobsluhy, SMS zpráv, případně e-mailů.
3.5. Soutěžící se může odhlásit z účasti v soutěži prostřednictvím kontaktní linky SAZKAmobilu 800771111 (pro zákazníky SAZKAmobilu *11) nebo prostřednictvím e-mailu na info@sazkamobil.cz.

4. Průběh soutěže

4.1. [Výhry 2. až 5. v pořadí] Slosování o výhry 2. až 5. v pořadí se účastní pouze soutěžící resp. jejich telefonní čísla, kteří splnili podmínku dle bodu 3.4.1. Po skončení každého kalendářního měsíce v době konání soutěže (losovací období) bude vylosováno čtyřčíslí, každá ze čtyř číslic tohoto čtyřčíslí může nabývat hodnot od 0 do 9.

2024_Mobilni_Sance_tabulka_vyher

4.2. Soutěžící, kteří se účastní soutěže na základě splnění podmínky dle bodu 3.4.1 shora (předplacené služby) a kterým současně náleží telefonní číslo SAZKAmobilu přihlášené do soutěže, jehož poslední čtyřčíslí, trojčíslí, dvojčíslí nebo číslice se shoduje s vylosovaným čtyřčíslím resp. jeho příslušnou částí, získá výhru - bonusový kredit - dle tabulky výher uvedené v tomto odstavci. Soutěžící získá pouze jednu z těchto výher (nejvyšší dosaženou podle míry shody telefonního čísla s vylosovaným čtyřčíslím).

4.3. [Výhry 1. v pořadí – hlavní výhry] Po skončení každého kalendářního měsíce v době konání soutěže (losovací období) bude ze všech telefonních čísel SAZKAmobilu (předplacené i paušální služby) zařazených do soutěže dále vylosováno 10 různých telefonních čísel. Soutěžící, kterým náleží tato telefonní čísla, získají výhru dle tabulky výher uvedené v tomto odstavci.
2024_Mobilni_Sance_hlavni_vyhra

Na webových stránkách SAZKAmobilu bude zveřejněn anonymizovaný seznam výher 1. v pořadí, který bude obsahovat pouze informaci o výši výhry a o kraji, ve kterém byly uhrazeny služby u příslušného výherního telefonního čísla v daném měsíci, pro který se slosování konalo.

4.4. Do slosování pro konkrétní losovací období jsou zařazeni pouze soutěžící resp. jejich telefonní čísla SAZKAmobilu, kteří splňují všechny podmínky účasti v soutěži a kteří pro konkrétní přihlášené telefonní číslo SAZKAmobilu v konkrétním kalendářním měsíci uhradili (předplatili si) služby poskytované SAZKAmobilem v úhrnné výši 150 Kč u předplacených služeb, nebo kteří v tomto kalendářním měsíci uhradili do splatnosti v minulosti spotřebované služby v úhrnné výši 250 Kč u paušálních služeb, tj. pouze ti, kteří v době splatnosti uhradili fakturu za služby spotřebované v měsíci bezprostředně předcházejícímu losovacímu období. Do slosování nebudou zařazena ta telefonní čísla, u nichž je v průběhu losovacího období evidována jakákoli platba po splatnosti (týkající se jakékoli faktury, do které jsou služby pro předmětné telefonní číslo zahrnuty).

5. Výhry v soutěži

5.1. Soutěžící mohou v soutěži vyhrát bonusový kredit (srov. bod 4.2) nebo poukaz na nákup (srov. bod 4.3). Na vyhraný bonusový kredit se aplikují podmínky čerpání kreditu platné v době připsání kreditu, tj. pokud nebude bonusový kredit využit v době stanovené příslušnými podmínkami, tento bonus bez náhrady propadá. Podmínky čerpání kreditu jsou dostupné na: www.sazkamobil.cz. Na poukaz na nákup se uplatní příslušná pravidla na tento poukaz aplikovatelná, která jsou platná u obchodníka, který tento poukaz vydal. Pokud výherce neuplatní poukaz na nákup v souladu s příslušnými pravidly, tj. např. neuplatní poukaz na nákup v době pro jeho uplatnění, tento poukaz na nákup bez náhrady propadá. V případě propadnutí výhry nebude výhra přidělena jinému výherci.

5.2. Výhercům, kteří získají výhru dle bodu 4.2, bude výhra připsána u výherního telefonního čísla jako kredit v odpovídající výši. O této skutečnosti budou výherci informováni formou SMS případně jiným vhodným způsobem do jednoho týdne od slosování.

5.3. Výhercům, kteří získají výhru dle bodu 4.3, bude předána zasláním poukázkového kódu na vylosované telefonní číslo spolu se stručnou informací o výši výhry a o tom, jak mohou tento kód uplatnit, případně jiným vhodným způsobem do jednoho týdne od slosování.

5.4. Pokud nebude stanoveno jinak, Výherci mohou výhru – poukaz na nákup dle bodu 4.3 uplatnit pouze v e-shopu Smarty na www.smarty.cz. Informace ohledně uplatnění poukazu na nákup jsou dostupné na https://www.smarty.cz/Darkova-karta. Na poukaz na nákup se uplatní bod 5.1 těchto pravidel.

5.5. V případě, že telefonní číslo SAZKAmobilu, se kterým je spojena výhra, zanikne nebo přestanou být poskytovány služby (předplacené nebo paušální) s tímto telefonním číslem spojené prostřednictvím vyhlašovatele, nevyčerpaná resp. nepředaná část výhry bez náhrady zaniká.
5.6. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

6. Informace ke zpracovávání osobních údajů

6.1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v rozsahu telefonní číslo a finanční údaje a podklady pro vyúčtování (tedy údaje o platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech), a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži a vyplacení výhry a dále případně identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě) pro vyřízení případné stížnosti. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící (tj. umožnění účasti na soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále pak nejdéle 2 měsíce po jejím skončení.

6.2. Osobní údaje účastníka může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele osobních údajů, která pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu.

6.3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů na webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost).

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Splněním podmínek účasti v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

7.2. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně důvodné změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakékoliv osoby ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

7.4. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

7.5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese https://www.sazkamobil.cz/

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 5. 3. 2024 do 31. 3. 2024.