Pravidla soutěže SAZKAmobil KOLO ODMĚN

Pravidla soutěže SAZKAmobil KOLO ODMĚN

Závazná pravidla a podmínky soutěže „SAZKAmobil Kolo odměn". Platné do 31. 7. 2022.

Podmínky soutěže byly aktualizovány.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „SAZKAmobil Kolo odměn“ (dále jen „soutěž“):

Získané SIMkačky a přidělené Výzvy v souladu s předchozím zněním podmínek marketingové akce, tzn., do 30. 6. 2022, zůstávají v platnosti. Výhru soutěžící získá v souladu se zněním podmínek v době přidělení Výzvy.

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).

II. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na internetových stránkách samoobsluha.sazkamobil.cz, kde má soutěž svoji příslušnou stránku, a v mobilní aplikaci SAZKAmobil, a to od 8. 3. 2021 do 31. 7. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“).

III. Podmínky účasti v soutěži jsou:

Soutěž je určená pro zákazníky využívající předplacených služeb v rámci poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a s nimi souvisejících doplňkových služeb, které vyhlašovatel nabízí pod obchodní značkou SAZKAmobil.

Soutěžící musí být zaregistrován do služby „Samoobsluha“ na internetové stránce samoobsluha.sazkamobil.cz (dále jen „samoobsluha“) nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil (dále jen „mobilní aplikace“) a potvrdit souhlas se svojí účastí v soutěži.

Souhlasem se svojí účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly soutěže.

IV. Průběh soutěže:

SAZKAmobil Kolo odměn (dále jen „Kolo“) je soutěžícímu přístupné v internetové samoobsluze a mobilní aplikaci v době konání soutěže poté, co splní podmínky účasti v soutěži.

Pro roztočení Kola musí soutěžící získat 10 bodů zvaných SIMkačky (dále jen „SIMkačky“), které sbírá za využívání nebo nákup předplacených a jiných stanovených služeb vyhlašovatele nabízených pod obchodní značkou SAZKAmobil (dále jen „aktivity“).

SIMkačky lze získat pouze za aktivity nebo za splnění Výzev učiněné přes samoobsluhu nebo mobilní aplikaci nebo pomocí aktivačních SMS. SIMkačky například nelze získat za dobití kreditu přes terminál na prodejním místě vyhlašovatele.

Počet SIMkaček, které aktuálně soutěžící potřebuje pro roztočení Kola může soutěžící zjistit ze znázornění 10 bodové škály získaných SIMkaček zvané Progress bar (dále jen „Progress bar“).

Když je Progress bar naplněn 7 SIMkačkami za aktivity dle níže uvedené tabulky, bude mít soutěžící možnost splnit výzvu ke splnění aktivity, za kterou získá zbylé 3 SIMkačky, a kterou mu sdělí (uvede na soutěžní stránce nebo v mobilní aplikaci) vyhlašovatel (dále jen „Výzva“). Výzva je jednotlivým soutěžícím vybrána dle předem daných a rovných kritérií, která stanovuje vyhlašovatel, ve kterých je zohledněn zájem soutěžících o služby vyhlašovatele nabízené pod obchodní značkou SAZKAmobil.

Po naplnění Progress baru a roztočení Kola je přidělena výhra a je ukončen jeden herní cyklus (dále jen “herní cyklus”). Po ukončení herního cyklu může soutěžící plnit Progress bar znovu.

Dokud soutěžící Kolem po naplnění Progress baru a splnění Výzvy nezatočí, nemůže plnit další Progress bar, tzn., SIMkačky v Progress baru zůstávají platné, dokud soutěžící nezatočí Kolem.

Kolem lze zatočit po naplnění Progress baru, maximálně do konce doby trvání soutěže.

Pravidla pro plnění Progress baru SIMkačkami jsou následující. Prvních 7 SIMkaček může soutěžící získat za aktivity dle následující tabulky:

Aktivita (prostřednictvím mobilní aplikace) Počet získaných SIMkaček
Přihlášení do mobilní aplikace (odměna může být přidělena max. jen 1x během jednoho herního cyklu) 1
Aktivita (prostřednictvím samoobsluhy nebo mobilní aplikace) Počet získaných SIMkaček
Balíček 50 SMS 1
Balíček 100 SMS 2
Balíček 30 minut 1
Balíček 100 minut 2
Balíček 200 minut 2
Balíček 100 + 100 3
Balíček 200 + 200 3
Balíček 1000 minut 4
Aktivace datového balíčku (prostřednictvím samoobsluhy, mobilní aplikace nebo pomocí aktivačních SMS) Počet získaných SIMkaček
Internet na měsíc 500 MB 1
Internet na měsíc 1 GB 1
Internet na měsíc 5 GB 3
Internet na měsíc 10 GB 4
Internet na měsíc 30 GB 5
Internet na měsíc 50 GB 7

Jako Výzva může být soutěžícímu přidělena jedna z následujících aktivit v níže uvedené tabulce:
Aktivace hlasového/SMS/ balíčku (prostřednictvím samoobsluhy, mobilní aplikace nebo pomocí aktivačních SMS)
Balíček 50 SMS
Balíček 100 SMS
Balíček 30 minut
Balíček 100 minut
Balíček 200 minut
Balíček 100 + 100
Balíček 200 + 200
Aktivace datového balíčku (prostřednictvím samoobsluhy, mobilní aplikace nebo pomocí aktivačních SMS)
Internet na měsíc 1 GB
Internet na měsíc 5 GB
Internet na měsíc 10 GB
Internet na měsíc 30 GB

Pokud soutěžící roztočí Kolo, může ho zastavit sám, nebo se po 10 vteřinách zastaví samo. Kolo představuje klasické točící se soutěžní kolo, které obsahuje výseče s různými částkami. Soutěžící vyhrává výhru dle výsledku zatočení, tzn., částku z výseče, na kterou po zastavení kola ukazuje šipka. Výsledek zatočení je generován dle tabulky v části V. těchto podmínek.

Po dotočení Kola se soutěžícímu zobrazí okno (výseč) s výsledkem soutěže, resp. zatočení.

V. Výhry v soutěži:

Výsledek soutěže je dán dle přidělené a splněné Výzvy, tedy výherci je vždy po zatočením Kolem přiřazena výhra dle níže uvedené tabulky.

Přidělená a splněná Výzva    Výhra kreditu v Kč    Pravděpodobnost výhry v %
Balíček 30 minut 20, 30, 500 70/29/1
Balíček 100 minut 20, 30, 500 70/29/1
Balíček 200 minut 20, 30, 50, 500, 1000 60/30/7/2/1
Balíček 100 + 100 20, 30, 500 70/29/1
Balíček 200 + 200 20, 30, 50, 500, 1000 60/30/7/2/1
Balíček 50 SMS 20, 30, 500 60/39/1
Balíček 100 SMS 20, 30, 50, 500, 1000 60/30/7/2/1
Balíček 1 GB 20, 30, 500 70/29/1
Balíček 5 GB 20, 30, 500 70/29/1
Balíček 10 GB 20, 30, 50, 500, 1000 60/30/7/2/1
Balíček 30 GB 30, 50, 500, 1000 87/10/2/1

Kredit bude připsán, jako tzv. Bonusový kredit (blíže viz Podmínky čerpání kreditu) k telefonnímu číslu, zaregistrovanému k účasti v soutěži. Kredit nelze připsat k jinému telefonnímu číslu a nelze jej vyplatit v hotovosti ani jinou formou.

VI. Informace ke zpracování osobních údajů

Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v rozsahu tak, jak jsou soutěžící registrováni do Samoobsluhy nebo mobilní aplikace SAZKAmobil (tj. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a kontaktní adresa), a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže, o výhře, připsání (předání) výhry či případného vyřízení stížností apod.

Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele osobních údajů, který by pro soutěž zajišťovala administrativní a technickou podporu.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí další informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost).

VII. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a dalšími podmínkami vyhlašovatele týkající se nabídky jeho služeb a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele a bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů.

Pokud soutěžící ukončí využívání předplacených služeb v rámci poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a s nimi souvisejících doplňkových služeb z důvodu ukončení smluvního vztahu s vyhlašovatelem nebo z důvodu přechodu z předplacené karty na paušální služby, ukončí tím automaticky též k tomuto okamžiku svoji účast v soutěži bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady odměny.

Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže,
a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího z soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal odměnu v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení. Provozovatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (bez ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické závady) ani za jakékoli technické problémy či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Rozhodujícím pro určení aktuálních pravidel je okamžik zatočení Kola.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Princip a pravidla soutěže jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu vyhlašovatele.

Získané SIMkačky a přidělené Výzvy v souladu s předchozím zněním podmínek marketingové akce, tzn., do 30. 6. 2022, zůstávají v platnosti. Výhru soutěžící získá v souladu se zněním podmínek v době přidělení Výzvy.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 29. 12. 2021 do 31. 7. 2022.