PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhraj lístky do kina 2019“

Hrajte s námi o vstupenky do kina v síti CineStar. Doplňte si e-mailovou adresu v internetové samoobsluze SAZKAmobilu a budete zařazeni do soutěže. Losujeme 5 výherců, kteří získají po 2 vstupenkách na jakýkoliv 2D film. Soutěžíme do 29. 11. 2019.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „Pravidla“) soutěže „Vyhraj lístky do kina 2019” (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „Vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá od 12. 11. 2019 do 29. 11. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 16 let, jenž je zákazníkem SAZKAmobilu, a která:
(a) splní požadavky účasti v soutěži dle těchto Pravidel; a
(b) potvrdí souhlas s těmito Pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (či osoby v obdobném poměru) Vyhlašovatele, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru, bez náhrady a/nebo bez odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4. Podmínky a průběh soutěže
Účastník se zapojí do soutěže tak, že obdrží SMS s výzvou k doplnění emailové adresy do internetové samoobsluhy a poté, v době konání soutěže, doplní nejpozději do 28. 11. 2019 (23:59:59 hod.) platnou e-mailovou adresu v internetové samoobsluze na internetové adrese https://samoobsluha.sazkamobil.cz.

Vyplněním platné e-mailové adresy v internetové samoobsluze potvrzuje účastník souhlas s těmito Pravidly.

Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.

Dne 29. 11. 2019 proběhne losování, ve kterém bude vylosováno celkem 5 výherců, každý obdrží 2 lístky do kina sítě CineStar. Zároveň bude vylosován jeden náhradník.

Do slosování budou zařazeni zákazníci SAZKAmobilu, respektive telefonní čísla (MSISDN), jejichž držitel vyplnil během konání soutěže platnou e-mailovou adresu v internetové samoobsluze na internetové adrese https://samoobsluha.sazkamobil.cz.

5. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži jsou dvě elektronické vstupenky do kina do sítě CineStar, které budou zaslány výherci emailem v elektronické podobě.

Zákazník bude o výhře informován telefonicky, případně SMS, a poté jim bude zaslána platná elektronická vstupenka e-mailem, tj. 2 kusy lístků do kina sítě CineStar platných do 31. 5. 2020 po celém území ČR (dále jen „vstupenky“). Vstupenky lze využít na standardní představení. Představení ve formátu 3D, Dolby Atmos a VIP sedačky lze uplatnit pouze s doplatkem. Vstupenku nelze uplatnit v komplexu Gold Class.

6. Informace ke zpracovávání osobních údajů
Přihlášením do soutěže potvrzují účastníci soutěže, že se seznámili s touto informací o zpracování svých osobních údajů Vyhlašovatelem v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel, jakožto správce, bude osobní údaje soutěžícího (tj. telefonní číslo a email) zpracovávat po dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherců soutěže též pro účely kontaktování výherce a doručení vstupenek, a to po dobu 5 dnů po skončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy účast v soutěži). 

Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Vyhlašovatele osobniudaje.sazka.cz. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti Vyhlašovateli jakožto správci stížnost), je možné uplatnit prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené webové stránce. 

7. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

Tato pravidla jsou návrhem k uzavření smlouvy mezi vyhlašovatelem a soutěžícím. Soutěžící bez výhrad akceptuje tento návrh k uzavření smlouvy a vzniká tak smluvní vztah, jehož obsah je tvořen těmito pravidly. Akceptace s výhradou, a to i taková, která podstatně nemění podmínky návrhu, se nepřipouští, ust. § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakékoliv osoby ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. 

Tato Pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění Pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese https://portal.sazkamobil.cz/akce/vyhraj-listky-do-kina-2019.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 11. 11. 2019 do 29. 11. 2019.